Tiedotteet 2020

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen YVA-ohjelmasta (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Suomen Hyötytuuli Oy on toimittanut 24.4.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Tahkoluodon merituulipuiston laajentamista Porissa. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Merikarvian kunnan rajaan.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla sähköä valtakunnalliseen sähköverkkoon. Suunnitelma sisältää 40 – 45 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11 – 16 MW. Vuosittainen sähköntuotanto olisi arviolta noin 1 000-1 900 GWh. Sähkönsiirto Tahkoluotoon toteutetaan merikaapelein.

Arviointiohjelmasta jätettiin yhteysviranomaiselle 22 lausuntoa ja 8 kommenttia. ELY-keskuksen 26.6.2020 antamassa yhteysviranomaisen lausunnossa arviointiohjelmaa pidettiin riittävänä. Vaikutusten arvioinnin painopistealueiksi on arviointiohjelmassa asetettu erityisesti vaikutukset vesiympäristöön, lintuihin ja maisemaan. Vesiympäristö sisältää myös mm. kalaston ja kalastuksen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kuitenkin selvittää tarkemmin tuulivoimaloiden ja kaapeleiden vaatimia ruoppauksia ja läjitysvaihtoehtoja. Maisemavaikutusten arvioinnissa on huomioitava hankealueen laajuus, voimaloiden suuri koko,  lähiympäristön muut voimalat sekä riittävien ja laadukkaiden kuvasovitteiden esittäminen keskeisiltä tarkastelupaikoilta. Muun muassa Selkämeren kansallispuisto, meriliikenne ja merenkulun turvallisuusvaatimukset asettavat reunaehtoja suunnittelulle. 

YVA-ohjelmavaihe on ensimmäinen vaihe YVA-menettelyä. YVA-menettelyn toisessa vaiheessa eli selostusvaiheessa hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan ja kootaan YVA-selostukseen. Kun YVA-selostus on valmis, se kuulutetaan ja siitä pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä. Tämän jälkeen YVA-yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän, joka on johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät hankkeen sivulta: www.ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA


Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sanna-Liisa Suojasto, puh 0295 022 946


Päivitetty