Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ja hiilinielut selvitettiin kuntatasolla, päästöt laskeneet 30 % vuodesta 2010 (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt, hiilinielut ja puustoon sitoutunut hiilivarasto on laskettu kuntatasolla. Laskenta tehtiin vuodelle 2018. Lisäksi päästöjen ja nielujen kehitystä arvioitiin vuoteen 2040 saakka. Selvityksen tilasi Pohjois-Savon ELY-keskus ja sen toteuttivat Benviroc Oy ja Luonnonvarakeskus kevään ja alkukesän 2020 aikana.  
 
Selvityksen mukaan Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018 olivat yhteensä 2192ktCO2-ekv*. Edellisen kerran vastaava laskenta on tehty vuonna 2012, vuodelle 2010. Tuolloin kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 30 % suuremmat, 3148 kt CO2-ekv. Suurimmat päästöjä aiheuttaneet sektorit vuonna 2018 olivat tieliikenne (26 %), lämmitys (21 %) ja maatalous (20 %). Päästöjen kannalta seuraavaksi merkittävimmät sektorit olivat päästökaupan alainen teollisuus (12 %) ja sähkö (12 %). Muiden sektoreiden osuudet vaihtelivat 0,5-5% välillä.  

Kasvihuonekaasutaseella tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjen ja nielujen summaa. Selvityksen mukaan maankäyttösektori oli 736 kt CO2-ekv. nielu vuonna 2018. Koska vuonna 2018 maakunnan päästöt olivat suuremmat kuin nielut, hiilitase oli positiivinen ja maakunta oli 1456 kt CO2-ekv päästö. Kun hiilitase on nolla, puhutaan hiilineutraaliudesta. Vuonna 2018 Pohjois-Savon kunnista kuusi toimi kasvihuonekaasupäästöjen nettonieluna: Kaavi, Leppävirta, Rautalampi, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto. Hiilinielujen kannalta metsien merkitys on suurin verrattuna muihin maankäyttömuotoihin. 

Hiilitaseen laskennan lisäksi arvioitiin päästökehitystä vuoteen 2040 saakka kahdessa eri skenaariossa. Perusuraskenaariossa oletettiin, että päästökehitystä ohjaavat yksinomaan kansalliset tavoitteet, toimet ja linjaukset Hiilineutraali Pohjois-Savo (HIPOS) -skenaariossa otettiin lisäksi huomioon maakunnassa toteutettavien ilmastotoimien vaikutukset päästökehitykseen. Perusuraskenaarion perusteella maakunnan päästöt laskevat 50 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2040 mennessä. HIPOS-skenaarion perusteella päästöt laskevat 67 %. 
 
- Vaikka kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet noin 30 % viimeisen kymmenen vuoden aikana, Pohjois-Savolla on vielä matkaa hiilineutraaliksi maakunnaksi. Hiilinieluja ja -varastoja tulisi pystyä kasvattamaan päästöjen vähentämisen ohella. Tahtotila päästöjen vähentämiseen ja yhteistyön tekemiseen ilmastoasioissa on hyvä, toteaa ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. 

Pohjois-Savolle laaditaan oma ilmastotiekartta 

Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi maakunnallista Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hanketta, jota rahoittaa Pohjois-Savon liitto. Hanke saa tukea Euroopan aluekehitysrahastosta ja Pohjois-Savon kehittämisrahastosta. 
 
- Nyt kun meillä on kattava tieto maakunnan hiilitaseesta, on aika määrittää tavoitteet kohti hiilineutraalia Pohjois-Savoa. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen keskeiset tavoitteet ja painopisteet kootaan Pohjois-Savon ilmastotiekartaksi. Tiekarttatyötä ohjaa nimetty ryhmä, mutta määrittelyä tehdään avoimesti ja osallistaen. Tarjoamme vaikuttamisen paikan jokaiselle halukkaalle, kertoo Saara Hanhela, Hiilineutraali maakunta –hankkeen projektityöntekijä. 

Pohjois-Savon maakunta määriteltiin tässä selvityksessä niin, että nykyisen Pohjois-Savon kuntien lisäksi maakuntaan laskettiin kuuluvaksi Joroisten kunta, joka liittyy osaksi maakuntaa vuoden 2021 alussa. Raportissa on lisäksi esitetty Pieksämäen kaupungin tulokset. 

* t CO2-ekv (tonnia hiilidioksidiekvivalenttia) on päästöjen yksikkö, jossa eri kasvihuonekaasujen määrät on yhteismitallistettu vastaamaan hiilidioksidin lämmitysvaikutusta.

Lisätietoja:

Tapio Kettunen, ilmastoasiantuntija 
Pohjois-Savon ELY-keskus 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
+358 295 026710 
 
Saara Hanhela, projektityöntekijä 
Pohjois-Savon ELY-keskus                                   
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  
+358 295 026773 
 
Suvi Monni, johtaja 
Benviroc Oy 
etunimi.sukunimi@benviroc.fi 
040 543 1476 
 
Emma Liljeström, johtava asiantuntija 
Benviroc Oy 
etunimi.sukunimi@benviroc.fi 
040 549 7875


Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Näytetään tulokset 1 - 20 / 1 022
Merkintöjä per sivu 20
of 52
Päivitetty