Miljökonsekvensbedömning

NTM-centralerna styr och övervakar förfarandena vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och ger utlåtanden vid miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB).

MKB-förfarandet sker i två steg. I det första skedet utformar den instans som ansvarar för projektet ett bedömningsprogram med alternativ. I det andra skedet utför den projektansvariga bedömningarna och skriver en bedömningsrapport.

NTM-centralen som fungerar som kontaktmyndighet informerar om när arbetet med respektive skede pågår, samlar åsikter och utlåtanden om dem och ger sitt eget utlåtande. Syftet med MKB-förfarandet är att ge allmänheten och övriga instanser mer information och flera möjligheter att delta i planeringsskedet av projekt med betydande effekter. 

Läs mer om miljökonsekvensbedömning på webbtjänsten miljo.fi:

Regional information

Ympäristövaikutusten arviointi - Etelä-Savo

YVA- ja SOVA-hankkeet sekä päätökset YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa (YVA-päätökset) löytyvät ymparisto.fi -palvelusta.


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.