Miljökonsekvensbedömning

NTM-centralerna styr och övervakar förfarandena vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och ger utlåtanden vid miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB).

MKB-förfarandet sker i två steg. I det första skedet utformar den instans som ansvarar för projektet ett bedömningsprogram med alternativ. I det andra skedet utför den projektansvariga bedömningarna och skriver en bedömningsrapport.

NTM-centralen som fungerar som kontaktmyndighet informerar om när arbetet med respektive skede pågår, samlar åsikter och utlåtanden om dem och ger sitt eget utlåtande. Syftet med MKB-förfarandet är att ge allmänheten och övriga instanser mer information och flera möjligheter att delta i planeringsskedet av projekt med betydande effekter. 

Läs mer om miljökonsekvensbedömning på webbtjänsten miljo.fi:

Regional information

Miljökonsekvensbedömning MKB och SMB - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

MKB-projekt på svenska som är aktuella hos NTM-centralen i Södra Österbotten finns i webbtjänsten miljo.fi (välj Södra Österbottens NTM-central som utgivare och kryssa i Anhängiga):

Avslutade MKB-projekt på svenska hos NTM-centralen i Södra Österbottenfinns i webbtjänsten miljo.fi (välj Södra Österbottens NTM-central som utgivare och kryssa i Avslutade):

MKB-beslut som NTM-centralen i Södra Österbotten har fattat finns i webbtjänsten miljo.fi:


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.