Uppföljning av miljöns tillstånd

NTM-centralerna följer miljöns tillstånd och förändringarna i miljön i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen av tillståndet i sjöar och vattendrag har prioritet. På många områden följer man också regelbundet upp luftkvaliteten och förekomsterna av hotade arter. Företag och institutioner följer och rapporterar om de utsläpp och deras effekter som verksamheten ger upphov till.

Regional information

Uppföljning av miljöns tillstånd - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) följer upp miljöns tillstånd och förändringar som sker i miljön i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Utgående från miljöuppföljningen och utsläppsuppgifterna framställer och publicerar NTM-centralen information om miljöns tillstånd i regionen.

Miljöuppföljningen fokuserar på uppföljning av vattendragens status. Vattendragen följs upp i enlighet med uppföljningsprogrammen för sjöar, älvar och åar samt i enlighet med de obligatoriska kontrollprogrammen. Målet är att framställa information om vattenkvaliteten och förändringar av den. Med hjälp av regelbunden provtagning följer man upp status i både havsområdet och insjövattnen.

Klassificeringen av ytvattnens ekologiska status baserar sig i första hand på biologiska kvalitetsaspekter.


Uppdaterad

Regionala länkar