Titel: Miljö.

NTM-centralernas uppgift består av regional uppföljning av miljöns tillstånd, miljöskydd och -vård, naturvård, styrning av områdesanvändningen och byggandet, vård av kulturmiljön och utnyttjande och skötsel av vattenresurserna. Miljötillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen sköts av regionalförvaltningsverken och övervakningen av NTM-centralerna.

Uppgifter som gäller miljön och naturresurserna sköts vid 13 NTM-centraler. NTM-centralen i Sydvästra Finland ansvarar också för miljöfrågorna i Satakunta och NTM-centralen i Södra Österbotten för miljöfrågorna i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Den regionala miljöinformation som NTM-centralerna producerar publiceras till största delen på den riksomfattande webbtjänsten miljo.fi.  I avsnittet "Regional miljöinformation" är all regional miljöinformation som finns i miljo.fi sammanställd skilt för varje NTM-central:

En del av NTM-centralerna sköter vissa miljöuppgifter riksomfattande:

Kundtjänstcentralen för miljöfrågor ger råd per telefon och e-post.

Regional information

Miljö - Nyland

Uppgifter inom ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid NTM-centralen i Nyland:

  • Miljövård och miljökonsekvensbedömning
  • Områdesanvändning
  • Naturskydd
  • Vatten- och havsvård
  • Vattenhushållning
  • Miljöinformation och främjande av miljömedvetenhet

NTM-centralen i Nyland har som riksomfattande specialiseringsuppgift att fungera som sakkunnig inom bullerbekämpning. Till NTM-centralen i Nyland har man dessutom koncentrerat de riksomfattande finansieringsstödsuppgifterna för restaurering och utveckling av närrekreationsområden.


Uppdaterad