› Tillbaka till den grafiska version

Planering och byggande av vägar

Syftet med att förbättra och anlägga vägar är att främja möjligheterna till rörlighet och transport samt att öka trafiksäkerheten och trivseln i trafikmiljön.

Illustrationsbild

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beställer planering och byggande av landsvägar av företag som utför sådana arbeten. Trafikledsverket ansvarar för genomförandet av stora vägprojekt. Dessa projekt har riksdagen fattat beslut om och de nämns i statsbudgeten. Kommunerna ansvar för bygg- och förbättringsprojekt som utförs på det egna vägnätet.

Medborgarna kan påverka planeringen

Planeringen av vägprojekt är en process som preciseras under olika skeden. Processen har fyra skeden: förutredning, allmän planering, väg- och anläggningsplanering.

Medborgarna kan påverka slutresultatet genom att föra fram sina åsikter i planeringsskedet av vägprojektet.  Det är speciellt viktigt att ha en omfattande samverkan under den allmänna planeringen och/eller vägplaneringen. Det kungörs i regionens tidningar när en allmän planering och vägplanering inleds.

Under planeringsskedet undersöks vägprojektets fördelar och nackdelar och man försöker hitta lösningar som gör att man kan få ett slutresultat som så många som möjligt är nöjda med så förmånligt som möjligt.

På Internet, på NTM-centralens vägprojektsidor (länkar i vänstra kanten på sidan) finns information om vägplanerings- och vägbyggnadsprojekt regionvis.

REGIONAL INFORMATION

Teiden suunnittelu ja rakentaminen Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa tiehankkeiden suunnittelusta Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueilla. Itä-Suomen päätiestöllä on lukuisia kehittämistä vaativia yhteysvälejä, joiden suunnitelmavalmiutta pyritään edistämään. Kehittämishankkeiden suunnittelu edellyttää kuitenkin valtakunnallisen keskitetyn suunnitteluohjelman rahoitusta. ELY-keskuksen suunnitteluohjelman pienemmät suunnitteluhankkeet sisältävät pääasiassa liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten liittymien parantamista ja kevyen liikenteen väyliä. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiehankesivut ovat Väyläviraston hankesivustolla.

 


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).