Prognostisering

Prognostisering är en utvärdering av framtidens utvecklingsriktningar och möjligheter som stöd för val och beslutsfattande. Ändringarna i samhällets, arbetets, förtjänstlogikens och delaktighetens former ställer nya krav även på utvecklingen av kunnandet och färdigheterna, vilket utbildningen och regionutvecklingen svarar på. Samarbetsformerna kring prognostisering varierar mellan regionerna, men typiska verksamhetsformer är nationella, regionala och branschvisa prognostiseringsnätverk och -processer. Prognostiseringsprocesser som är gemensamma för alla NTM-centraler är bland annat prognostiseringen av regionala utvecklingsutsikter samt bedömningen av efterfrågan och utbudet på arbetskraft med hjälp av yrkesbarometern. Väsentligt är att prognostiseringsuppgifterna används i beslutsfattandet och för att rikta in utvecklingen. 

NTM-centralerna ansvarar för prognostiseringen och analysen av behovet av arbetskraft och utbildning på kort sikt inom sitt område och prognostiserar hur utbildningen kan möta arbetsmarknadens behov. Detta konkretiseras till exempel i planeringen och anskaffningen av arbetskraftsutbildning. NTM-centralerna medverkar också i den prognostisering på lång sikt som landskapsförbunden koordinerar genom att bidra med kompetens och linjedragningar kring nationell utbildnings-, arbets- och näringspolitik.

NTM-centralens roll i prognostiseringen ur bildningsuppgifternas synvinkel är att producera användbar bedömningsinformation och -kunnande i dialog med samarbetspartners och kunder på ett sätt som gör att informationen direkt kan utnyttjas till exempel för att utveckla kunnandet, ordna utbildningar samt för att höja områdets näringsliv och livskraft. För att utvidga och förbättra prognostiseringskompetensen kan NTM-centralerna ordna evenemang och utbildningar. Till följd av dessa kan sysselsättningen och tillgången till kompetent arbetskraft höjas. Till exempel kan unga uppleva att de har lätt att få jobb, vuxna kan förbättra sina karriärfärdigheter under livets olika skeden och de kreativa företagen kan enklare planera sin framtid.

Regional information

Ennakointi - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus ennakoi pitkän ja lyhyen aikavälin määrällistä ja laadullista koulutustarvetta yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton ja muiden kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi sivistystoimen täydennys- ja työvoimakoulutusten suunnitteluun tarvitaan maakunnasta omaa ennakointitietoa.

Ennakointitieto avuksi suunnittelutyöhön

Ennakointitietoa tarvitaan myös erilaisiin kehittämishankkeisiin ja kehittämisen linjauksiin sekä elinikäisen oppimisen ja ohjauksen ja jatkuvan oppimisen strategiseen suunnitteluun. Tietoa tarvitaan myös käytännön toimien suunnitteluun sekä täydennys- ja lisäkoulutusten ja tapahtumiin, joita järjestävät Etelä-Savon ELY-keskus ja oppilaitokset, elinkeinoelämä, viranomaiset ja järjestöt. Niissä voidaan ennakoida esimerkiksi koulutuksen ja osaamisen laatua ja määrää  sekä visioida tulevaisuutta. Etelä-Savon ELY-keskuksen järjestämissä tilaisuuksissa hyödynnetään tulevaisuustietoa usein käytännöllisesti esimerkiksi nuorten kanssa.

Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa tilasto- ja ennakointitietoja sekä erilaisia selvityksiä yleensä yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Heikkoja signaaleja seurataan

Etelä-Savossa seurataan heikkoja signaaleja ja trendejä ja pyritään löytämään uusia sekä pohditaan, miten ne vaikuttavat alueeseen. Selvityksiin, katsauksiin, tarvekuvauksiin, skenaarioihin ja hankkeissa tuotettuihin ennakointitietoihin voi tutustua linkeistä. Esimerkiksi koulutusten ja verkostojen työnä pyritään aktiivisesti hyödyntämään ennakointitietoa siten, että voidaan vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan ja kehityskulkuun, jotta Etelä-Savon ihmisten osaamisessa, työllistymisessä, yrittäjyydessä ja hyvinvoinnissa kierre kasvaisi haluttuun suuntaan.

Peda.netista löytyvät elinikäisen oppimisen ja nuorisotakuun aineistot, jotka sisältävät taustamateriaaleja kehittämishankkeisiin ja ennakointitietoja hyödyntäviin tilaisuuksiin ja materiaaleihin. Nuorisotakuu Etelä-Savo on myös Facebookissa, jossa voidaan viestiä tulevaisuuden ilmiöistä nuorisotakuun kannalta.


Uppdaterad