Lönegaranti

Aktuellt

För att förbättra kundservicen för lönegarantin har vi tagit i bruk chatbot-tjänsten, som du hittar på höger sida i nedre hörnet. Tjänsten erbjuds tillsvidare enbart på finska.

Ansökning om lönegaranti

Handläggningen av lönegarantiärenden har koncentrerats till NTM-centralen i Nyland. Den förväntade behandlingstiden för lönegarantiansökan är ca sex (6 ) månader räknat från inlämnandet av ansökan.

Ansökan kan vid behov också skickas per post till NTM-centralen i Nyland eller skickas per tjänsten för säker post genom att välja som mottagare Uudenmaan ELY-keskus / Palkkaturva (tjänsten kräver registrering). Lönegarantiansökan kan också lämnas in till vilken NTM-central eller arbets- och näringsbyrå som helst.

Lönegarantisystemet

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagares arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren är insolvent. Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar som grundar sig på en arbetstagares arbetsförhållande och vars grund och belopp har kunnat utredas.

Ansökan om betalning enligt lönegarantin kan göras av arbetstagaren eller en arbetstagarorganisation på vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning. När arbetsgivaren är försatt i konkurs kan ansökan om betalning enligt lönegarantin, under de förutsättningar som anges i förordning, också sökas av konkursboet för arbetstagarnas räkning.

Bekanta dig med ansökningsförfarandet på de nedre sidorna. Observera att du kan ansöka om lönegaranti endast på de sätt som beskrivs på dessa sidor. Använd alltså inte till exempel webbplatsen palkkaturva.fi.

Sysselsättningsfonden betalar årligen i efterskott till staten skillnaden mellan de belopp som har betalts enligt lönegarantin och de hos arbetsgivarna uppburna kapitalbeloppen. Medlen som behövs för detta samlas in i form av arbetslöshetsförsäkringspremier från arbetsgivaren.

Uppdaterad