Trafikledning

Med trafikledning strävar man efter att förbättra trafiksäkerheten och trafikens smidighet, minska utsläppen samt utnyttja trafikledernas kapacitet mer effektivt. Med trafikledning dämpar man trafikefterfrågan och påverkar valet av färdsätt, rutt eller rese- och transporttidpunkt.

Trafikledningen består av följande delområden:  trafikantinformation, trafikstyrning, störningskontroll, kontroll av efterfrågan, chaufförsstöd och -övervakning samt kontroll av fordonsparken och transporter. Trafikledningen kräver en tillförlitlig aktuell situationsbild över trafiksystemet och den får man fram med data- och kommunikationsteknik, dvs. trafiktelematik.

Trafikantinformationen erbjuder trafikanterna aktuell information både före resan och under resan om bl.a. väder, väglag och trafikstörningar. Trafiken styrs med fasta trafikmärken eller med växlande trafikstyrning med hjälp av trafikmärken, informationsmärken och trafikljus.  Störningskontroll innebär att upptäcka, ta hand om och undanröja olika typer av störningssituationer i trafiken, t.ex. olyckor, i samarbete med olika myndigheter. Med kontroll av efterfrågan vill man påverka beslut om resmål, tidpunkt, färdsätt eller rutt för resan eller transporterna. I Finland ansvarar polisen för trafikövervakningen. Övervakningssystemen består av bl.a. automatisk hastighets- och korsningsövervakning, övervakning av transporter av farliga ämnen och automatisk övervakning av körfältsanvändningen.

Intelligent trafik innebär att man utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i trafiksystemet och inom alla trafikformer, både person- och godstrafiken. Den intelligenta trafiken hjälper, visar hur man kan välja och optimera trafiken på det överlag fördelaktigaste sättet och gör därmed trafiksystemet produktivare, säkrare, smidigare, effektivare och miljövänligare.  Intelligent trafik utgör en central del av trafikpolitiken och informationssamhället.  Där strävar man, på lång sikt efter en förändring, genom vilken trafiken ändras till en övergripande service (Mobility as a Service, MaaS).  Som mål har man att alla trafikanter har lätt tillgång till de trafik- och transporttjänster som motsvarar deras behov.

REGIONAL INFORMATION

Liikenteen hallinta - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenteenhallinta-asioista myös Kainuun alueella.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa alueellaan tieliikenteen hallinnasta ja sen infrastruktuurista sovittujen toimintalinjojen ja tavoitteiden mukaisesti. ELY-keskus vastaa liikenteen hallinnan suunnittelusta osana liikennejärjestelmäsuunnittelua ja hankesuunnittelua sekä vastuullaan olevien liikenteen hallinnan, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta, käytöstä ja ylläpidosta. Toteutuksen ja ylläpidon ELY-keskus hankkii ostopalveluina.

ELY-keskus osallistuu alueellisen liikenteen hallinnan ja älyliikenteen kehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. ELY-keskuksella on koordinoiva rooli tieliikenteen häiriöiden hallinnan suunnittelun ja viranomaisyhteistyön kehittämisessä sekä vetovastuu Oulun seudun liikenteen hallinnan johtoryhmätyössä.

ELY-keskus vastaa yhdessä kaupunkien kanssa alueen maantieverkon liikennevalo-ohjauksesta ja sen kehittämisestä ja osallistuu poliisin kanssa yhteistyössä automaattisen nopeus- ja liikennevalovalvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

ELY-keskus vastaa maantieverkon viitoituksen ja muun kiinteän liikenteen ohjauksen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Tieliikennekeskuksen Oulun toimipisteen yhteydessä toimii Oulun seudun liikenteenhallintakeskus, jossa yhteistyössä Liikenneviraston, Oulun kaupungin ja Oulun poliisilaitoksen kanssa huolehdimme Oulun seudun tie- ja katuverkon liikenteen toimivuudesta.

Oulun seudun ajantasaiset, kaikkia kulkumuotoja koskevat liikennetiedot on on koottu kaikille avoimeen oulunliikenne.fi -portaaliin.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).