› Tillbaka till den grafiska version

Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Landsbygdsverket.​

OBS! Katso-identifikationen avskaffades vid årsskiftet och Katso-auktoriseringen avskaffas stegvis under år 2020. Ändringen berör Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä och Nekka samt blankettjänsten för livsmedelsanmälningar.

Under finansieringsperioden 2014–2020 ger bland annat klimatändringen, miljötillståndet, nya teknologier och samhälleliga förändringar upphov till nya behov – och möjligheter för att utveckla landsbygden.

Landsbygdsprogrammets mål är att:

 1. öka kunnandet, informationsförmedlingen, innovationerna och samarbetet på landsbygden,
 2. hejda klimatförändringen och effektivisera anpassningen till klimatförändringen,
 3. den biologiska mångfalden ökar, tillståndet hos vattendragen och marken som utnyttjas för jordbruk förbättras,
 4. landsbygdens företagsverksamhet blir mångsidigare och sysselsättningen, servicen samt möjligheterna att påverka förbättras,
 5. jordbruksproduktionens konkurrenskraft förstärks,
 6. landsbygdsföretagen svarar på konsumenternas efterfrågan genom att producera högklassig mat och förbättra djurens välbefinnande.

Företags- och projektstöd för landsbygden och de investerings- och startstöd som är avsedda för gårdar kan nu sökas via e-tjänsten HYRRÄ. HYRRÄ är en e-tjänst för projekt-, företags- och strukturstöd som är avsedda för landsbygden. I den kan du bläddra i uppgifter om dina stödansökningar och lämna in ansökningar. Via HYRRÄ ansöker man om investeringsstöd som är kopplade till jordbruksproduktion, startstöd för unga odlare, landsbygdens utvecklingsstöd, allmännyttiga investeringsstöd, företagsstöd för landsbygdsföretag och affärsplaner.

logo: Europeiska jordbruksfonden

Regional information

Euroopan maaseuturahasto - Satakunta

Maaseutuohjelman yritystukiin ylimääräinen valintajakso lokakuulle

Satakunnan ELY-keskus on päättänyt avata vielä ylimääräisen valintajakson maaseutuohjelman mukaisten yritystukien hakemiselle. Käynnissä oleva hanke-ja yritystukien valintajakso päättyy aiemman suunnitelman mukaisesti syyskuun lopussa.

Yritystukia varten avataan vielä lokakuun (1.10.2020- 31.10.2020) kestävä ylimääräinen valintajakso. Koronaepidemia on aiheuttanut haasteita yritysten investointipäätösten tekemiselle ja lisäksi ELY-keskus arvioi määrärahoja olevan käytettävissä myös ylimääräiselle valintajaksolle.

 

Satakunnan ELY-keskuksen maaseuturahaston tukihaku päättyy 30.9.2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 viimeinen rahoitushaku päättyy 30.9.2020. Haku koskee sekä hanke- että yritystukia. Hankkeiden toteutusaikaa on vuoden 2022 loppuun asti. Tukea on mahdollisuus hakea investointeihin ja kehittämiseen. Syksyn 2020 aikana maaseuturahaston tukia myönnetään 1,6 M€. Alkuvuodesta 2021 saatetaan myöntää vähäisiä määriä aiemmista hankkeista päättyneitä tukia. Näihin liittyvistä hakujaksoista tiedotetaan myöhemmin.

Maaseudun kehittäminen jatkuu vuonna 2021

Maaseudun kehittäminen sekä yritystoiminnan tukeminen jatkuu vuonna 2021 nykyisillä säädöksillä, mutta uuden ohjelmakauden 2021-2027 rahoituksella. Tulevan ohjelmakauden valmistelu on käynnissä sekä Euroopan Unionissa, kansallisesti Maa- ja metsätalousministeriössä että alueellisesti Satakunnan ELY-keskuksen alueella. Uuden ohjelmakauden EU-rahoitusmäärät ja niiden jakautuminen eri vuosille tarkentuvat tulevina kuukausina. Satakunnan ELY-keskus tiedottaa ensi vuoden hakujaksoista ja myönnettävistä euroista neuvottelujen ja alueellisten kehyspäätösten edetessä Maa- ja metsätalousministeriössä.

Satakunnan alueellinen maaseutustrategia

Satakuntaan on laadittu oma alueellinen maaseudun kehittämisstrategia vuosille 2014-2020. Rahoitettavien yritys- ja kehittämishankkeiden tulee tukea strategian painopisteiden ja tavoitteiden toteutumista. Strategian voi ladata kokonaisuudessaan tämän sivun oikean reunan alueellisista linkeistä.

Satakunnan alueelle laaditaan uutta maaseudun kehittämisstrategiaa vuosille 2021-2017. Lue tarkemmin täältä.

Maaseutuohjelman toteutusalue

Satakunta on kokonaisuudessaan maaseutuohjelman toteutusaluetta pois lukien Porin ja Rauman ydinkeskustat. Ohjelmasta ei näin ollen voida tukea toimenpiteitä, joista saatava hyöty kohdistuu suoraan kyseisille keskusta-alueille. Määritellyt rajat ovat yhteiset Leader-ryhmien (Karhuseutu/Pori ja Ravakka/Rauma) kanssa. Tarkat karttarajaukset löytyvät tämän sivun alueellisista linkeistä.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2020

Maaseuturahaston haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Satakunnan ELY-keskus on päättänyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritys- ja hanketukien valintajaksoista vuodelle 2020 seuraavasti:

Yritystukien valintajaksot vuonna 2020 ovat:

 • 1.11.19 - 31.1.20
 • 1.2.20 - 30.4.20
 • 1.5.20 - 31.7.20
 • 1.8.20 - 30.9.20

Hanketukien valintajaksot vuonna 2020 ovat:

 • 1.11.19 – 31.3.20
 • 1.4.20 - 30.9.20

Hanketukien osalta pääpaino tulee olemaan maaliskuussa päättyvällä teemoitetulla hakujaksolla, jonka teemana on Älykäs maaseutu - siltana tulevaan. Maaseudun kehittämiseen suunnatulla hankehaulla tavoitellaan Satakunnan maaseudun kehittämiseen uudenlaisia älykkäitä ratkaisuja. Älykäs maaseutu on paljon enemmän kuin digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Älykkäillä ratkaisuilla tavoitellaan toiminnan uudistamista ottamalla käyttöön uudenlaisia menetelmiä, yhdistämällä toimijoiden osaamista, soveltamalla muualla kokeiltua ja kehittämällä uusia Satakunnan olosuhteisiin soveltuvia ratkaisuja. Tavoitteena on hankkia sellaisia resursseja ja taitoja, joiden varassa tulevaisuutta on mahdollisuus rakentaa. Mahdollisissa toimenpiteissä ovat mukana esimerkiksi ruokaketjun, kiertotalouden, monipuolisen yrittäjyyden ja maaseudun imagon kehittäminen.

Tässä esityksessä vinkkejä hankehakemuksen tekemiseen.

Hakeminen:

Hakemukset suositellaan toimitettavaksi sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä. Virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23.59. Valintajakson viimeisen päivän osuessa viikonloppuun tai arkipyhään, voi paperisia hakemuksia vielä toimittaa seuraavana arkipäivänä klo 16.15 saakka.

Määrärahat:

Satakunnan ELY-keskuksen myöntövaltuus vuodelle 2020 on noin 3,868 miljoonaa euroa, josta alueellisen strategian mukaisesti tavoitteena on kohdistaa 60 % suoriin yritystukiin ja 40 % hanketukiin. Määrärahan kohdentamisessa huomioidaan em. tavoitteen lisäksi määrärahan riittävyys jokaiselle valintajaksolle.

Päätöksen säädösperusta:

 • Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) 34 §, 1. ja 2. mom sekä 37 §
 • Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista (27/2014) 10 §
 • Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta (1174/2014), 35 § a

Uppdaterad