Planering och uppföljning - Nyland

Verksamhetsplanering och -styrning

På finska (texten blir uppdaterad på svenska lite senare):

Aluehallintovirastoilla ja ELY-keskuksilla on yhteinen strategia-asiakirja sekä lisäksi kullakin aluehallintovirastolla ja ELY-keskuksella on yksi tulossopimus. Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt tulossopimuksensa työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Väyläviraston kanssa.

Strategia-asiakirja ja tulossopimukset laaditaan hallituksen toimikaudeksi ja niiden sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain ottaen huomioon valtiontalouden kehykset ja valtion talousarvio.

Uppföljning

I statsrådets förordning om utveckling av regionerna stadgas att i uppföljning och utvärdering av förverkligandet av målen för regionutveckling används åtminstone mätinstrument som beskriver

  1. regionernas ekonomi och konkurrenskraft
  2. arbetsmarknadsläget
  3. befolkningsutvecklingen och välståndet
  4. en hållbar utveckling av miljön.

NTM-centralen i Nyland följer upp både resultaten av den egna verksamheten och verksamhetsmiljöns tillstånd och de förändringar som sker i den.

Förändringarna i verksamhetsmiljön och utvecklingens riktning påverkar den årliga strategiska resultatplaneringen och resultatplaneringen av verksamheten. Dessutom kan till exempel ändringar av hur finansieringen riktas göras till och med tämligen snabbt.

Informations- och prognostiseringssakkunniga analyserar utvecklingen av arbetsmarknaderna, branscherna, regionekonomin, verksamhetsmiljön samt infra- och samhällsstrukturen. Informationen används för att planera och fatta beslut om NTM-centralens verksamhet samt även i större utsträckning som stöd för region- och landskapsutveckling samt beslutsfattande.

Uppdaterad