› Tillbaka till den grafiska version

Rubrik: Regionutveckling.

De rikstäckande målen för regionutvecklingen omfattar:

 • att förbättra regionernas konkurrens- och livskraft
 • att höja befolkningens välfärd
 • att trygga en god livsmiljö och en hållbar regionstruktur

Arbets- och näringsministeriet svarar för den riksomfattande beredningen av lagstiftning angående regionutveckling, dess målsättningar och strategier. NTM-centralerna har till uppgift att inom sina områden utveckla och stödja en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd i samarbete med andra aktörer.

NTM-centralernas strategiska målsättningar görs upp för en mandatperiod (fyra år) åt gången i det strategiska resultatavtalet. NTM-centralen gör årligen upp närmare avtal om målsättningarna i det operativa resultatavtalet tillsammans med olika förvaltningsområden.

I lagen om utveckling av regionerna anvisas utvecklingsansvaret till kommunerna och staten.  Landskapsförbunden ansvarar för skötseln av utvecklingsuppgifterna och utarbetar för regionutvecklingen i landskapet

 • en landskapsöversikt som avses i markanvändnings- och bygglagen
 • en landskapsplan som avses i markanvändnings- och bygglagen
 • ett landskapsprogram som avses i regionutvecklingslagen och som anger målen för landskapets utveckling inom de närmaste åren
 • för utvecklingen av landskapet utarbetas dessutom Europeiska gemenskapens regionala strukturfondsprogram

Därtill gör NTM-centralerna och landskapsförbunden i samarbete med Europeiska gemenskapen upp regionala strukturfondsprogram för regionutveckling.

 

Regional information

Regionutveckling - Nyland

De centrala målen för NTM-centralens regionutveckling finns inskrivna i strategin och resultatavtalet för NTM-centralen i Nyland. De grundar sig på regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas strategi 2020–2023 och på verksamhetsområdets landskapsprogram och deras planer för genomförande.

Strategin för NTM-centralen i Nyland beaktar globala fenomen

I strategin för NTM-centralen i Nyland 2020–2023 identifieras tre stora fenomen som påverkar NTM-centralens verksamhetsområde, invånarnas liv och samfundens verksamhetsmöjligheter:

 • klimatförändringen
 • befolkningskoncentrationen
 • omvälvningen i arbetet

Utgående från dessa fenomen har man utarbetat strategiska mål och vidare NTM-centralens metoder för att påverka dessa mål.

Bekanta dig med NTM-centralen i Nylands strategi via denna länk. (pdf, på finska)

Nylandsprogrammet siktar på människornas, företagens och miljöns välbefinnande

Nylandsprogrammet 2.0 innehåller landskapets långsiktiga vision samt prioriteringar, mål och konkreta åtgärder för åren 2018−2021.

Det gällande landskapsprogrammet har tre strategiska tyngdpunkter:

 • En välmående och kunnig människa
 • En framgångsrik och ansvarsfull affärsverksamhet
 • Ett klimatsmart och mångformigt landskap

Programmets vision är att Nyland år 2050 är Europas coolaste och piggaste landskap. Man har inte låtit klimatet bli varmare, invånarna i Nyland är vitala och den tekniska utvecklingen är på toppnivå.

Nylandsprogrammet har utarbetats av Nylands förbund i samarbete med NTM-centralen i Nyland samt regionens kommuner, företag, utbildnings- och forskningsinstitut och organisationer.

Du kan läsa Nylandsprogrammet via denna länk (Nylands förbund, pdf)


Uppdaterad